Övergripande behandlingsstruktur

__elSlottshagens  båda behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Arbete sker med tankemönster, affektreglering och beteendeförändring. Att medvetandegöra och förändra negativa grundantaganden, livsvillkor och automatiska tankar ger klienten möjlighet till ett mer självständigt liv. Arbete med anknytningsmönster främjar emotionell och mental läkning. Beteendeanalys och kunskap om inlärda beteendens funktion skapar möjlighet till nya medvetna val.
Behandlingen är individuellt anpassad för varje klient och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling. Vi arbetar alltid minst två personal och vi har en hög utbildningsnivå. Detta gör att vi har möjligheter att hantera det komplexa och vi tar emot klienter med omfattande och mångsidig problematik. 

Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation. När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en livssituation som matchar dennes resurser och förmågor.

Vår behandlingsmetod är helhetsfokuserad och vi behandlar olika livsområden som ofta samverkar. Tankar, känslor och handlingar analyseras och hanteras tillsammans med klienten i relation till den miljö de uppträder i. Insatser riktade mot behovsområden kompletteras med avkopplande och stärkande inslag som massage, akupunktur, estetisk verksamhet, regelbunden fysisk träning, yoga, musik- och dramaverksamhet samt fritidsaktiviteter som fiske och vistelser i skog och mark.

Behandingen följd upp och utvärderas regelbundet. Alkohol och drogkontroller genomförs planerat och på misstanke om påverkan. Behandling hos oss är indelad i faser där varje fas har sitt eget mål och syfte.

ETABLERINGSFAS

Syftar till att vi tillsammans med klienten och uppdragsgivaren ska bilda oss en uppfattning om varandra samt att förbereda start av behandling. Här intervjuar vi klienten och uppdragsgivaren, ev. abstinensbehandling sker, om det finns barn inblandade behöver klienten vara trygg med att barnet/barnen har det tryggt. Vi gör tillsammans en riskbedömning och överväger hur klientens säkerhet under pågående behandling ska kunna tryggas. Efter detta arbete fattas beslut om inskrivning i de fall så bedöms lämpligt.

FAS 1 – Stabilisering/problemdefiniering/målformulering/anknytning

Detta är inledningen av vistelsen hos oss. Denna fas syftar till att skapa en trygg bas för behandlingsarbetet. Medicindos, dygnsrytm och rutiner stabiliseras. Vi skapar tillit till varandra genom att vara öppna och ärliga. Med hjälp av uppdragsgivarens material gör vi kompletterande intervjuer  och behovsområden definieras. Motivationsarbete pågår och grundkunskaper om hjärnfunktion och personlighet förmedlas. Med hjälp av uppdragsgivarens vårdplan och uppdrag formuleras sedan genomförandeplan (behandlingsplan). När detta arbete är genomfört har vi tillsammans med klienten och uppdragsgivaren en tydlig och gemensam bild av vad vistelsen på behandlingshemmet ska innebära.

FAS 2 – Problembearbetning/beteendekorrigering/åtgärder

Här genomförs åtgärder enligt genomförandeplanen och syftar till förändring av behovsområden, vanligen åtgärder riktade mot missbruk/beroende, psykisk ohälsa inkl.traumabearbetning samt familjearbete.  Här får klienten nya färdigheter att hantera sina svårigheter. Detta är huvuddelen av vårt arbete tillsammans med klienten. Behandlingsarbetet bedrivs i grupp, via enskilda samtal och med nätverket i familjearbete.

FAS 3 – Förberedelser för utsluss

Nya beteenden och färdigheter vidmakthålls och utvidgas genom exponeringar med ökat enskilt ansvar. Detta handlar om förberedelser för utsluss och klienten belastas med uppgifter i relation till förekommande risker. Klienten kan i det här skedet spendera tid i vår träningslägenhet i syfte att träna självständig ångesthantering, återfallsprevention och/eller att öva i att klara ett eget boende. Arbetspraktik någon eller några dagar i veckan kan vara en del av arbetet i detta skede.

FAS 4 – Utsluss från heldygnsvården

Här påbörjas avvecklande av heldygnsvården i relation till personlig mognad. Man kan i detta skede växelbo i det egna hemmet och på behandlingshemmet. Insatserna kan ges av hemkommun, sjukvården och behandlingshemmet samordnat.

FAS 5 – Öppenvårdskontakt

Vi erbjuder öppenvårdskontakt med fortsatta samtal både personligen och per telefon när klienten bor i eget boende. Har klienten haft kontakt med behandlingshemmets konsultläkare kan dena fortsätta i detta skede för att sedan övertas av ordinarie sjukvårdsinstans.

AVSLUT

Återträff för utvärdering och uppföljning sker ca 6 månader efter avslutad behandling. Vid behov kan behandlingsinsatser från oss återupptas i det fall det bedöms behövligt efter beslut från uppdragsgivare.