Övergripande behandlingsstruktur

__el
Vi har två enheter i vår verksamhet. Behandlingen är likvärdig men kan skilja sig lite åt med tanke på den grupp med kvinnor som tillfället är placerade på respektive enhet. I mån av ledig plats gör vi alltid efter intervju en matchning utifrån kvinnans behov viken enhet som passar just den kvinnan bäst. Vår KBT-terapeut Dennis finns på båda enheterna olika dagar i veckan. På den södra enheten finns plats för 7 kvinnor och där finns 2 katter. Norra enheten har plats för 6 kvinnor men där finns inga djur. Enheterna ligger bara 5 minuter med bil från varandra.

Vi lägger fokus på att behandla och rehabilitera olika livsmönster som yttrar sig i missbruk, psykisk ohälsa samt de eventuella funktionshinder klienten har.
Våra två behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Sambandet mellan tanke-känsla-handling är en grundsten i vårt arbete.
Vi arbetar med relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på den destruktiva relationen och vid behov lägger vi fokus på mamma barn relationer Behandlingen är individuellt anpassad för varje kvinna och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling.
Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation.
Utifrån våra behandlingsmetoder och rutiner skapar vi en trygg och förutsägbar miljö.
När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en livssituation som matchar dennes resurser och förmågor.

Behandling
KBT är ryggraden i vår behandlingsmodell, arbete sker med tankemönster affektreglering och beteendeförändring. Att medvetandegöra och förändra negativa grundantaganden, livsvillkor och automatiska tankar ger klienten möjlighet till ett mer självständigt liv. Arbete med anknytningsmönster främjar emotionell och mental läkning. Beteendeanalys och kunskap om inlärda beteendens funktion skapar möjlighet till nya medvetna val. Vi erbjuder också återkommande grupper i ÅP, kriminalitet som livsstil och våld i nära relationer. Kunskap i olika diagnoser och i hur man kan leva ett gott liv trots diagnos. Klienten får insikt i sina tankemönster och lär sig hantera och förstå sina känslor. Vi tränar ångesthantering, bygger självkänsla/självförtroende, hanterar aggressioner m.m. Vi erbjuder traumabearbetning för den som varit med om övergrepp, personliga förluster, olyckor, krig osv. Arbetet kring missbruket syftar till att ge klienten en medvetenhet och insikt i hur drogerna har påverkat deras liv och anhörigas. Vi tar upp självrespekt och hur man tar ansvar över sitt beteende och mående. Det kan handla om varningssignaler och hur hanterar man det, om gottgörelse och förlåtelse, och om hur skapa ett meningsfullt liv utan droger.Vi kan även erbjuda våra placerade kvinnor på Slottshagen ERGT behandling.ERGT är en gruppbehandling inriktad på att minska självskadebeteende genom att öka förmågan till känsloreglering.

Vi kan erbjuda en skyddad placering som innebär att vi inte lämnar ut några uppgifter ang klienten. Vi har inga skyltar som visar vägen ner till oss. Kvinnan kan lägga undan sin telefon och använda beh hemmets mobil.
Vi har haft olika grad av skydd för kvinnorna genom åren så bäst är det när vi kan få i uppdraget vad skyddet ska innehålla. Är det en skyddad palacering med skyddad itentitet då utgår vi från det.

Vårt utsluss boende finns i Norrköping där vi i mån av plats kan erbjuda en förlängd behandling. Här finns också möjlighet att få umgås med anhöriga vid beviljad ledighet.