Vi har två enheter i vår verksamhet. Behandlingen är likvärdig men kan skilja sig lite åt med tanke på den grupp med kvinnor som tillfället är placerade på respektive enhet. I mån av ledig plats gör vi alltid efter intervju en matchning utifrån kvinnans behov viken enhet som passar just den kvinnan bäst. Vår KBT-terapeut Dennis finns på båda enheterna olika dagar i veckan. På den södra enheten finns katter.Norra enheten är fri från djur. Enheterna ligger bara 5 minuter med bil från varandra.

Behandlingen är individuell och formas efter klientens specifika behov. Att vi har ett begränsat antal platser är en viktig del i vår behandlingsfilosofi.

Missbruk

Syftar till att ge klienten en medvetenhet och insikt i hur drogerna har påverkat livet och anhöriga. Tar upp självrespekt och hur man tar ansvar över sitt beteende och mående. Det kan handla om varningssignaler och hur hanterar man det, om gottgörelse och förlåtelse, och om hur skapa ett meningsfullt liv utan droger. Här arbetar vi också med återfallsprevention.
Återfallsprevention är en metod som enligt internationell beroendeforskning har visat sig vara effektiv. Syftet är att lära sig färdigheter för att inte behöva upprepa sitt problembeteende, som återfall i ex alkohol, drog och mat -missbruk, genom att:

  • öka förmågan att känna igen sina risksituationer
  • bli medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet
  • bli bättre på att endera undvika risksituationer eller att hantera dem och
  • hitta alternativ till problembeteendet.

Traumabearbetning

Vi erbjuder traumabearbetning för den som varit med om övergrepp, personliga förluster, olyckor, krig osv. Starka känslor av sorg (te.x gråt, skuld, ilska) är naturliga. Det tar månader, ibland år att återfå balansen. Professionell hjälp med traumabearbetning syftar till att skapa goda betingelser för den naturligt inbyggda förmågan till psykisk återhämtning och helande. Samma psykologiska försvarsmekanismer som verkar för överlevnad i det akuta skedet kan i bearbetningsfasen försvåra och fördröja återhämtningen. Återkommande ångestfyllda “bilder” av traumat, sömnlöshet, rädsla för aktiviteter eller platser, uppgivenhet, kroppsliga symptom är exempel på reaktioner under bearbetningen. Alla reagerar inte lika. Erfarenheter från livet innan traumat är också betydelsefulla. Professionell hjälp med traumabearbetning är individ inriktad och personlig. Ibland är det angeläget att få hjälp i ett tidigt skede, ibland först när det har gått en tid efter händelsen.

Psykisk hälsa

Kunskap i olika diagnoser och i hur man kan leva ett gott liv trots diagnos. Klienten får insikt i sina tankemönster och lär sig hantera och förstå sina känslor. Vi tränar ångesthantering, bygger självkänsla/självförtroende, hanterar aggressioner m.m.

Fysisk hälsa

Här skapas goda rutiner för att kunna läka och förändras. Det handlar om att ta väl hand om sin kropp utifrån tankar om kost, träning, drogfrihet m.m. Vi tar också upp om vad som rent kroppsligt sker under missbruk, beträffande hjärnfunktion m.m.

Vardagstänk

Många som kommer till oss behöver stöd i att utveckla sociala färdigheter. De kan ha tappat bort det under åren i missbruk eller kanske aldrig lärt sig. I praktiken kan det gälla allt från att lära sig att använda tvättstuga och hur man beter sig i ett samtal till hur man umgås socialt eller pratar med myndigheter. Det vill säga, sådant som som stärker klientens självförtroende och som krävs för att komma ut i och accepteras av samhället igen. Vi går också igenom hur man lägger upp en budget, handlar, betalar räkningar och annat som hör ett hushåll till. Klienten får en egen kokbok,”Vår Kokbok”, att ta med sig hem. Meningen är att från kokboken laga mat som man själv väljer tillsammans med personal.

Stresshantering

Många av våra klienter har en hög stressnivå, vilket kan yttra sig i t ex ångest, rastlöshet, ilska, social fobi men även kroppsliga smärtor. Syftet med temat är att skapa en medvetenhet om vad stress är och hur det ter sig för klienten. Klienten får lära sig och öva konkreta avslappningstekniker, såsom mindfulness, fysisk avspänning, mental träning, andningstekniker m.m.

Kriminalitet

Det kan vara lika svårt att bryta en kriminell livsstil som att sluta droga. Vi arbetar vi för att skapa en medvetenhet om tankar och känslor som leder till ett beteende, samt vilka konsekvenser det medför.  Vi är utbildade i kriminalitet som livsstil.

Enskilda samtal

Klienten har två kontaktpersoner på Slottshagen. Med dem har man enskilda samtal kontinuerligt under hela behandlingstiden. I de enskilda samtalen arbetar vi med de individuella behov klienten har. Vid behov finns tillgång till extern alkohol och drogbehandlare med lång erfarenhet både från USA och Sverige, även specialist i trauma bearbetning.

Nätverksarbete

Nätverksarbete sker utifrån Activa-modellen. Vi arbetar med klientens nätverk, både det privata och det professionella. Syftet är att förbättra kommunikation och relation. Modellen ger en teoretisk grund och en systematisk metod att arbeta från.

Taktil massage

En mild massage med mjuk, omslutande beröring och varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna. När man ger taktil massage aktiveras det parasympatiska nervsystemet i kroppen. Det är lugn och ro-systemet som aktiveras, en motpol till adrenalinpåslag och stress. Att vara närvarande och lyhört se hela människan är en del av metoden.

Öronakupunktur NADA

Metoden används som komplement vid behandling av drogberoende sedan mitten av 70-talet. Den utvecklades av dr M. Smith och hans team vid Linconkliniken, South Bronx, New York. Dr Smith grundade också NADA (National Acupuncture Detoxification Association)

De tio stegen för ett bättre liv för anhöriga

Ett material där vi stödjer klientens anhöriga för att skapa en förståelse för hur det är att leva med en missbrukare. Här får man arbeta med sin egen personliga tillfrisknandeprocess. Detta är av stor vikt för att klienten och dennes familj ska kunna få en god grund efter behandlingen.

ADL-träning

Utifrån klientens behov arbetar vi med ADL-träning. Tanken är att klienten ska bli så självständig som möjligt och få en god struktur på sin vardag.

Miljön

För att må bra är det viktigt att vistas i en trivsam miljö. Den inre och den yttre miljön på Slottshagen är som gjord för det, och vi vårdar den gemensamt. Bland annat genom att städa och göra det hemtrevligt inomhus och ta hand om vår trädgård med gräsmatta, planteringar och fruktträd.

Estetisk verksamhet

En del av tillfrisknandet handlar om att finna nya intressen. Meningsfulla aktiviteter, som klienter kan ta med sig i sitt drogfria liv, är centrala och uppskattade inslag i behandlingen. Många tilltalas av att få uttrycka sig kreativt, t ex genom att snickra, måla och sy eller tillverka egna smycken.

Utsluss och eftervård

Eftervård och utsluss är krävs för att få ett varaktigt resultat och är därför en viktig del i behandlingen. Att gå ut i verkliga livet och komma ihåg det man tagit till sig i behandling kan för många vara en prövning. Eftervård och utsluss planeras individuellt efter klientens förutsättningar och behov. Vi strävar efter att klienten ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter behandling. Klientens behov avgör vilka stödinsatser som ska sättas in. Utslussning kan ske till eget boende, LSS, familjehem eller liknande.

Fritid

Vi tycker att det är viktigt att klienten får en meningsfull fritid och att klienternas egna intressen om möjligt tillgodoses.
Slottshagen är beläget i en vacker och fridfull miljö ute på landet. Vi har en stor naturtomt skyddad ifrån grannar och tillgång till skog, fiske och bad i närheten.
Fritidsaktiviteterna planeras vid varje morgonmöte med klienterna och personalen. Friskvård, vi har medlemskap på Friskis och Svettis, bio, bowling, badhus, ridning, fiske, skogspromenader för att nämna några fritidsaktiviteter. Besök på NA, AA -möten. Vi har nära till Kolmårdens djurpark dit vi varje år har säsongkort till alla evenemang i djurparken. I källaren på Slottshagen har vi ett komplett gym med träningsredskap och bordtennisbord.
Vi erbjuder besök på NA och AA -möten.

Drama och teater

I detta forum får klienterna möjlighet att öva att interagera socialt i ett drogfritt tillstånd. Med hjälp av övningar ökar kroppskännedom, koncentrationsförmåga och förmåga att hålla fokus. Vidare mål är att stärka självkänslan och att lära känna sitt nyktra ja. Utifrån de nyvunna insikterna får klienterna öva sig i att ha en åsikt och att stå för den.

Musik och inspelningsstudio

Genom vistelsen på något av Slottshagens behandlingshem ges möjlighet att lära sig spela gitarr eller piano och skriva låttexter. I musikstudion kan man spela in en egen låt, kanske läsa in en saga till sina barn eller varför inte göra en ljudinspelning av sin egen dagbok? Genom musik- och studioverksamheten ges klienterna möjlighet att uttrycka sig på nya sätt, att utveckla ett nytt positivt fritidsintresse eller att få en paus och skapa kraft för det krävande behandlingsarbetet.