Värdegrund

Detta är de gemensamma värderingar som ligger till grund för behandling på Mirum.

  • Alla människor är lika värda.
  • Vi bemöter varandra med respekt och omtanke.
  • Personalen är goda förebilder för ett drogfritt, tryggt och meningsfullt liv.

På Mirum finns den kompetens och de verktyg som ger dig möjligheten att lyckas.

  • Att misslyckas betyder inte att du är misslyckad. Det betyder att du ännu inte lyckats.
  • Att misslyckas betyder inte att jag har slösat bort mitt liv – Det betyder att jag har en anledning att börja om.
  • Att misslyckas betyder inte att jag aldrig kommer att klara det. Det betyder att jag behöver mer övning.

Vi är två små behandlingshem som skapar en trygg, varm och hemlik miljö. “Vi lever nära det verkliga livet”!

Trygghet och bemötande är grunden

Hur olika vi än är som människor så finns ett område där vi har samma behov: ett respektfullt bemötande och trygghet. Utan detta hjälper inga metoder i världen. Det handlar om att tillmäta varje människa ett värde oavsett diagnos, funktionshinder eller annan problematik.
Detta sker i praktiken genom att se hela människan utan att döma, vara lyhörd för var denne befinner sig i livet, vara stödjande och vägledande. Det betyder att man har tryggheten till att våga förändras och utvecklas.
I mötet med människor som har en komplex livssituation med psykisk ohälsa eller samsjuklighet är det av största vikt att utifrån dennes individuella behov ge det stöd som krävs för att kunna skapa en förändring. För att nå en förändring behöver man ha en helhetssyn på människan utifrån aspekter som livshistoria, nätverket, beteende, känslor och tankar. På Slottshagens behandlingshem tror vi på det friska inom varje individ.

Särskild värdegrund och filosofi för arbetet med förälder-barn

Grunden för vårt arbete med att stärka banden mellan föräldrar och barn är att barnet ska ha tillgång till en känslomässigt närvarande förälder. I syfte att förbättra anknytning mellan förälder och barn verkar vi för att barn ska kunna känna trygghet vid träffar och att föräldern ska vara mogen att tillgodose sitt barns känslomässiga behov.